مناقصات و مزایده ها

# نام مناقصه تاریخ اتمام اسناد
1 مناقصه شماره 2 1399/11/05 مناقصه اتمام یافته
2 مناقصه شماره 2 1399/11/10 مناقصه اتمام یافته